top of page

Gizlilik Politikası

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Türk Kanunlarına göre kurulmuş bir anonim şirket olan, Harbiye Mahallesi, Maçka Caddesi, Vehbi Bey Apartmanı, No: 18, Kat: 1, Teşvikiye, Şişli, İstanbul adresinde mukim, İstanbul Ticaret Sicili’ne 931142 sicil numarası ile kayıtlı bulunan ve e-posta adresi basi@basipilates.com.tr olan UC Spor Sanayi Ticaret Anonim Şirketi (“BASI Pilates Türkiye”), hukuk düzenine uyumu kendine ilke edinmiş bir şirket olarak, başta 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu olmak üzere, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin mevzuata uyum konusunda da azami özeni göstermekte ve topladığı ve işlemekte olduğu kişisel verilerin gizliliğinin ve güvenliğinin sağlanması konusunda, temel prensipler belirleyerek, bu prensiplerin uygulanması için kapsamlı çalışmalar yürütmektedir.

Bu kapsamda, BASI Pilates Türkiye, KVKK’nın 10. maddesinde düzenlenen aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek adına, işbu Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni’ni oluşturarak, işbu Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni ile, veri sorumlusunun ve -var ise- temsilcisinin kimliği, kişisel verilerinizin hangi kapsam ve şartlarda işlendiği, kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği, toplama yönetimi ve hukuki sebebi ve KVKK’nın 11. maddesinde sayılan haklarınız konusunda sizleri aydınlatmayı hedeflemektedir.

Kişisel verileriniz, BASI Pilates Türkiye tarafından, işbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’nde açıklanan kapsam ve şartlarda ve de yasal sınırlar dâhilinde işlenmektedir.

I. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

Kişisel verileriniz, KVKK’nın 3. maddesinde tanımlandığı şekliyle “veri sorumlusu” sıfatıyla, BASI Pilates Türkiye tarafından işlenmektedir.

II. Yasal Dayanak

Kişisel verileriniz, BASI Pilates Türkiye tarafından, başta 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, KVKK ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu olmak üzere, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin mevzuatta yer alan hükümlere uygun işlenmektedir.

III. Kişisel Verilerin İşlenmesinde Genel İlkeler

Kişisel verileriniz, BASI Pilates Türkiye tarafından, KVKK’nın amacına ve KVKK kapsamında düzenlenen aşağıdaki genel ilkelere uygun olarak işlenmektedir:

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma;

 • Doğru ve gerektiğinde güncel olma;

 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme;

 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma;

 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

IV. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz, BASI Pilates Türkiye tarafından, KVKK’nın amacına ve KVKK kapsamında düzenlenen genel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde yer alan kişisel verilerin işlenme şartları dâhilinde, aşağıda yer alan amaçlarla işlenmektedir:

 • BASI Pilates Türkiye’nin hukuka uyum süreçlerinin yürütülmesi ve yönetilmesi;

 • BASI Pilates Türkiye’nin kısa, orta ve uzun vadedeki ticari politikalarının ve iş stratejilerinin tespit edilmesi, planlanması ve uygulanması;

 • BASI Pilates Türkiye tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin (iletişim, reklam, tanıtım, pazarlama, satış, dağıtım ve başka bir şekilde ticaret alanına çıkarma faaliyetleri dâhil) BASI Pilates Türkiye’nin prensip ve politikaları ile ilgili mevzuata uygun olarak yerine getirilmesi ve bu kapsamda gerekli çalışmaların yapılması;

 • BASI Pilates Türkiye tarafından yürütülen idari operasyonların ve etkinliklerinin yürütülmesi ve yönetilmesi;

 • BASI Pilates Türkiye tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden yeterince faydalanılması ve bu kapsamda gerekli çalışmaların yapılması;

 • BASI Pilates Türkiye tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin kalitesinin artırılması, müşterilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek önerilmesi/ teklif edilmesi;

 • BASI Pilates Türkiye tarafından sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin yarışma, kampanya, promosyon ve çekilişlerin düzenlenmesi/ organize edilmesi ve bu kapsamda gerekli işlemlerin ve bilgilendirmelerin yapılması;

 • BASI Pilates Türkiye’nin ticari itibarının ve toplum nezdinde oluşturduğu güvenin korunması;

 • BASI Pilates Türkiye’nin insan kaynakları faaliyetlerinin tasarlanması, planlanması, uygulanması ve bunlara destek olunması;

 • BASI Pilates Türkiye’nin işlemlerine dayanak oluşturan kayıt ve belgelerin düzenlenmesi;

 • BASI Pilates Türkiye’nin ve BASI Pilates Türkiye ile doğrudan veya dolaylı olarak iş/ticari ilişki içerisinde olan gerçek kişilerin ve malvarlıklarının ticari ve hukuki güvenliğinin sağlanması, sahtekarlık eylemlerinin engellenmesi ve kredi risklerinin azaltılması;

 • BASI Pilates Türkiye ile doğrudan veya dolaylı olarak iş/ ticari ilişki içerisinde olan gerçek kişi profillerinin belirlenmesi;

 • BASI Pilates Türkiye ile doğrudan veya dolaylı olarak iş/ ticari ilişki içerisinde olan gerçek kişilerin kimlik/ adres ve sair bilgilerinin teyit ve kayıt edilmesi;

 • BASI Pilates Türkiye ile doğrudan veya dolaylı olarak iş/ ticari ilişki içerisinde olan gerçek kişilerin soru, görüş ve önerilerin değerlendirilebilmesi, memnuniyet anketlerinin düzenlenmesi, değerlendirme/şikâyet yönetim ve itibar araştırma süreçlerinin yürütülmesi ve yönetilmesi;

 • BASI Pilates Türkiye ile doğrudan veya dolaylı olarak iş/ ticari ilişki içerisinde olan gerçek kişilerin BASI Pilates Türkiye ile arasındaki sözleşmelerin akdi, uygulanması, yürütülmesi, sonlandırılması ve bu sözleşmeler kapsamındaki sair belgelerin hazırlanması;

 • BASI Pilates Türkiye tarafından ihtiyaç duyulan ürün ve hizmetlere ilişkin sipariş formlarının hazırlanması;

 • BASI Pilates Türkiye ile doğrudan veya dolaylı olarak iş/ticari ilişki içerisinde olan gerçek kişiler ile e-posta, posta, telefon ve sair iletişim araçlarıyla iletişime geçilmesi;

 • BASI Pilates Türkiye’nin www.basipilates.com.tr adlı internet sitesinin (“İnternet Sitesi”) BASI Pilates Türkiye ile doğrudan veya dolaylı olarak iş/ ticari ilişki içerisinde olan gerçek kişilerin tercihleri doğrultusunda güncellenmesi ve bu kişilerin İnternet Sitesi’ne döndüklerinde tanınması; ve/veya

 • BASI Pilates Türkiye’nin KVKK kapsamındaki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve haklarını kullanabilmesi.

V. Kişisel Verileri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, BASI Pilates Türkiye tarafından, KVKK’nın amacına ve KVKK kapsamında düzenlenen genel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde yer alan kişisel verilerin işlenme şartları dâhilinde, işbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni Başlık IV’de yer alan amaçlarla, BASI Pilates Türkiye ile kurulan her bir iş/ ticari ilişkisi bakımından farklılık arz eden çeşitli sözleşmesel ve yasal sebeplere dayanılarak, kısmen veya tamamen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla, BASI Pilates Türkiye’ye ait İnternet Sitesi, çağrı merkezleri, diğer elektronik iletişim araçları, mobil uygulamalar, çerezler, sosyal medya ağları (Facebook, Instagram, Twitter, Google+, Youtube, Linkedin, Spotify gibi) ve diğer işaret, ses ve/veya görüntü kayıt ve aktarımına yarayan araçlar ve mecralar ve de BASI Pilates Türkiye tarafından düzenlenen eğitim, seminer, fuar ve organizasyonlar vasıtasıyla, sözlü, yazılı ve görsel olarak toplanmaktadır.

Belirtmek gerekir ki, İnternet Sitesi, çerez (cookie) kullanan bir internet sitesidir. İnternet Sitesi, BASI Pilates Türkiye ile doğrudan veya dolaylı olarak iş/ ticari ilişki içerisinde olan gerçek kişilere daha iyi hizmet verilmesi ve bu kişilerin abonelik ve üyelik işlemlerinden yararlanması adına, KVKK’nın amacına ve KVKK kapsamında düzenlenen genel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde yer alan kişisel verilerin işlenme şartları dâhilinde gezinme bilgilerinizi işleyecektir. Gezinme bilgilerinizi toplama amacıyla kullandığımız çerezler hakkında detaylı bilgi, İnternet Sitesi’ne ilk defa giriş yaptığınızda “açılır pencere (pop-up ekran)” ile verilecektir.

Browserlar genellikle çerezleri otomatik olarak kabul etmektedir. Çerezlerin browserlara kaydedilmesi, browser ayarlarından çerezlerin engellenmesi seçeneğinin aktive edilmesi yoluyla engellenebilecektir. Çerez engelleme seçeneği browserlara göre farklılık gösterebileceğinden, ilgili browser için öngörülen çerez engelleme yolunun (Örneğin, Google Chrome’da “Sitelerin, çerez verilerini kaydetmelerine ve okumalarına izin verme seçeneğinin” kapatılması yoluyla izlenmesini tavsiye ederiz. Browserınızdan daha önce kaydedilmiş mevcut çerezler de silinebilmektedir.). Hemen belirtelim ki, çerezleri reddetseniz de İnternet Sitesi’ni kullanmaya devam edebilirsiniz, ancak İnternet Sitesi’nin, tüm işlevlerine erişemeyebilirsiniz veya erişiminiz sınırlı olabilir.

VI. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz, BASI Pilates Türkiye tarafından, KVKK’nın amacına ve KVKK kapsamında düzenlenen genel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde yer alan kişisel verilerin aktarılma şartları dâhilinde, işbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni Başlık IV’de yer alan amaçlarla, yurt içinde ve/veya yurt dışında bulunan, BASI Pilates Türkiye mevcut/eski, hâkim ve bağlı şirketlerine, iştiraklerine, şubelerine, iş ortaklarına, pay sahiplerine, yöneticilerine, temsilcilerine, çalışanlarına, danışmanlarına (hukuki ve finansal danışmanlar dâhil), tedarikçilerine, bayilerine, alt yüklenicilerine, yardımcı kişilerine, haleflerine, seleflerine, BASI Pilates Türkiye  ile aralarında herhangi bir sözleşme olup olmadığına bakılmaksızın BASI Pilates Türkiye’nin ticari faaliyetlerini (iletişim, reklam, tanıtım, pazarlama, satış, dağıtım ve başka bir şekilde ticaret alanına çıkarma faaliyetleri dâhil) yürüten veya yürütülmesine katılan kişilere (verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti, kargo ve posta hizmeti, ticari elektronik iletilerin gönderilmesi hizmeti, anket hizmeti ve kalite kontrol hizmeti alınan kişiler dâhil), BASI Pilates Türkiye başkaca bir ilişkide olduğu kişilere, BASI Pilates Türkiye ile arasında yönetimsel, sermayesel ve sözleşmesel açıdan organik bir bağ bulunan kişilere, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlara (mahkemeler ve bakanlıklar dâhil) aktarılabilmektedir.

Belirtmek gerekir ki, BASI Pilates Türkiye’nin veya BASI Pilates Türkiye’nin malvarlığının, BASI Pilates Türkiye nezdinde gerçekleşen birleşme, devralma, malvarlığı satışı, işletme devri, konsolidasyon veya tasfiye sonucunda kısmen veya tamamen yurt içinde ve/veya yurt dışında bulunan herhangi bir üçüncü kişi tarafından devredilmesi durumu da kişisel verilerinizin aktarılma yöntemleri arasında yer almaktadır.

VII. Güvenlik

BASI Pilates Türkiye tarafından, kişisel verilerinizin korunması amacıyla SSL (Secure Sockets Layer) şifreleme teknolojisi kullanılmaktadır. Microsoft Internet Explorer veya Mozilla Firefox gibi bir SSL (Secure Sockets Layer) ile uyumlu tarayıcı kullanarak kişisel verilerinizi gizli tutularak işlenmesini sağlayabilirsiniz. Belirtmek gerekir ki, BASI Pilates Türkiye tarafından güvenlik önlemleri alırken teknolojik gelişmeler takip edilmekte ve bu gelişmeler göz önünde bulundurulmaktadır.

VIII. Seçme İmkânı

İnternet Sitesi üzerinden e-posta bilginizi paylaşarak üyelik işlemini gerçekleştirmeniz halinde BASI Pilates Türkiye tarafından sizlere, bildirimler/ bültenler gönderilmektedir. Ancak bu bilgilendirmeleri almaktan her zaman vazgeçme hakkınız olduğunu hatırlatmak isteriz. Bildirim/Bülten listesinde yer almak istemiyorsanız, size iletilen bildirim/bültenin en altındaki “unsubscribe/bültenden çık” butonuna tıklayarak istediğiniz zaman listeden çıkabilirsiniz.

IX. Veri Sahibi Olarak KVKK’nın 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin KVKK’nın 11. maddesi uyarıca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme;

 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme;

 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme;

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme;

 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme;

 • Başta 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, KVKK, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu olmak üzere, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin mevzuatta yer alan hükümlere uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme;

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme;

 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni Başlık IX’da yer alan haklarınıza yönelik başvurularınızı açık, anlaşır bir şekilde ve kimlik/ adres bilgilerinizi (ad, soyad, imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruk bilgisi, pasaport numarası veya -varsa- kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, -varsa- bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası) tespit edici belgeleri de ekleyerek, yazılı ve ıslak imzalı olarak elden, postayla veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da BASI Pilates Türkiye sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresi vasıtasıyla BASI Pilates Türkiye’nin işbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’nde belirtilen adresine ulaştırmanız yeterlidir. Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen/ belirlenecek diğer başvuru yöntemleri saklıdır.

Başvurunuz, BASI Pilates Türkiye tarafından, başvurunuzun niteliğine göre en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak yanıtlanacaktır. Bununla birlikte, başvurunuzun KVKK ve ilgili mevzuat hükümleri anlamında bir ücret alınmasını gerektiren nitelikte bir başvuru olması halinde, bu başvurunuz için, BASI Pilates Türkiye tarafından, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen/ belirlenecek tarifedeki ücret alınacaktır.

bottom of page